Zakup odczynników do indukowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych – udzielenie zamówienia

2021-04-14

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Biologii
Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 w.w ustawy ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do indukowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/01/2021).

Zamówienia udzielono firmie:
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

15-04-2021 08:46
Krzysztof Szwejk