Zakup odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/06/2021) – informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

2021-08-17

17/08/2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Jana Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 82 Rektora SGGW z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/06/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

17-08-2021 12:09
Mateusz Skłodowski
17-08-2021 15:43
Mateusz Skłodowski