Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SZP.250.10.2021
2021-05-19
2021-05-27 12:00
2021-05-27 13:00

Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych dla SGGW w Warszawie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowoursynowska 166
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-787
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 593 13 94
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@sggw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych dla SGGW w Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1387a8fb-a689-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058207
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007747/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.sggw.edu.pl/zamowienie-publiczne/zakup-ciagnikow-i-maszyn-ogrodniczych-dlaszkoly-
glownej-gospodarstwa-wiejskiego-w-warszawie/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: http://szp.sggw.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie
są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o
ile jej treść jest udokumentowana. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 4.
Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą.5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami: Beata Bud-Gusaim tel. (22) 59 313 94, Władysław Sadowski, tel. (22) 59 313 90, email:
szp@sggw,edu.pl Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-15:00.6.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.7. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 8. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.9.
Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście
wszystkich postępowań na miniPortalu.10. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (lub ID postępowania). Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować
się za pomocą poczty elektronicznej, email: szp@sggw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą).11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne
kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. 12. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020
r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-
787 Warszawa;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się pod adresem email: iod@sggw.edu.pl;3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zakup ciągników i maszyn ogrodniczych dla
SGGW, SZP.250.10.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, zawarciem umowy oraz jej realizacją
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:a)
ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji
niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;b) weryfikacja danych osobowych w
publicznych rejestrach.4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty
upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie
niniejszej Umowy;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku
zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;6) Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada
Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w związku z treścią pkt 3) i 5);
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9)nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do
obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił
ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.11)
Wzory oświadczeń wymaganych od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowią załączniku nr 6 i 7 do SWZ.12) Do
spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.250.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa ciągnika komunalno-ogrodniczego i podzespołów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 – Ciągniki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
16000000-5 – Maszyny rolnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa mikrociągnika ogrodniczego i podzespołów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 – Ciągniki
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
16000000-5 – Maszyny rolnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.2. Na podstawie art. 112 ustawy
Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności technicznej
lub zawodowej:Dotyczy:Zadania 1Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się
przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw
ciągników i sprzętu ogrodniczego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda z
dostaw.Zadania 2Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez
Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw
mikrociągników i sprzętu ogrodniczego o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każda z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
dostaw.W przypadku złożenia oferty na 2 ww. zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeśli wykonawca wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2
dostaw ciągników i sprzętu ogrodniczego każda o minimalnej wartości stanowiącej sumę ww.
wartości wskazanych dla poszczególnych zadań.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4.
Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów
wymaganych zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U.
2020 r. poz. 2415). 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.7. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.8. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres
udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,
na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.10. Zamawiający
ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust.
2 pkt 3 i 4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane w rozdziale IX SWZ.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.12. Wykonawca nie może, po upływie
terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.7. W przypadku
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.8. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniemlub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoimnieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;3)
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał
wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie
wykonawcy,b) zreorganizował personel,c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył
struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji
lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.Zamawiający ocenia, czy podjęte
przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza
wykonawcę.9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 2.10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oświadczenia składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw wykluczenia, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy
tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XI SWZ.11.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.12.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:1) oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.13. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o
którym mowa w ust. 11, aktualne na dzień ich złożenia.14. Niezależnie od powyższych wymagań, na
wykonawcach jako administratorach danych osobowych w rozumieniu RODO, ciąży obowiązek
dołączenia oświadczenia potwierdzającego stosowanie przez nich przepisów RODO, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 i 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale
VIII i IX SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane, na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 5.2. Oświadczenie
składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.3. Oświadczenie składają odrębnie:- wykonawca/każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:Dotyczy zadania 1 i zadania 2.Wykaz dostaw
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik nr 3 do niniejszej SWZ).2) W celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,o których mowa w rozdziale IX
ust. 1 SWZ Zamawiający żąda na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej następujących
dokumentów:2.1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2.2)
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w:a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.5. Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada,
jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W
takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności wskazanych w § 15 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu – Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058207 z dnia 2021-05-19
2021-05-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

19-05-2021 09:08
Mateusz Skłodowski
15-06-2021 11:47
Beata Bud-Gusaim