Wykonie usług badawczych – zamiar udzielenia zamówienia.

2021-08-24

Warszawa, 24-08-2021

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) oraz Zarządzenia nr 82 Rektora SGGW z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonie usług badawczych dotyczących – opracowanie metod wzbogacania mapy terenu do zalesienia o anotacje semantyczne na podstawie danych multisensorycznych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

24-08-2021 17:07
Mateusz Skłodowski