Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SZP.250.60.2020
2020-12-01
2020-12-10 00:00
2020-12-10 10:00

Ogłoszenie nr 759859-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZPUsługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP, krajowy numer identyfikacyjny 17845000000000, ul. ul. Nowoursynowska  166 02-787  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 931 390, e-mail wladyslaw_sadowski@sggw.pl, faks 225 931 391.
Adres strony internetowej (URL): www.sggw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://szp.sggw.pl/?oid=464

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://szp.sggw.pl/?oid=464

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Złożenie osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłanie pocztą lub kurierem na adres poniżej.
Adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych bud. 10 „Prawa Podkówka” piętro I pok. 44 ul. Nowoursynowska 166, 02 – 787 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych w budynkach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Numer referencyjny: SZP.250.60.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które wykonawca może złożyć ofertę.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia stanowi: są usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów w obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie konserwacji zamieszczony jest w załącznikach nr od 7.1 do 7.3 oraz 8.1 do 8.4 do SIWZ. CPV 50531400-0, 50750000-7, 50530000-9, 50000000-5 2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia W kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający wymaga podania całościowej ceny za 1 roboczo godzinę, z uwzględnieniem kosztów dojazdu oraz wszystkich czynności, na które składa się naprawa. Podana cena nie zawiera kosztu części, które będą podlegały wymianie i które będą zakupione odrębnie.

II.5) Główny kod CPV: 50531400-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
50750000-7
50530000-9
50000000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZEŚĆ I – WINDY OSOBOWE, TOWAROWE PLATFORM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji dźwigów (co najmniej 25 urządzeń w ramach jednej usługi), przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający wymaga by warunek był spełniony w następujący sposób:  przez Wykonawcę samodzielnie lub:  przez jeden podmiot samodzielnie, na zdolnościach którego polega Wykonawca lub:  samodzielnie przez jednego z Wykonawców – w przypadku składania oferty wspólnej. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 4 pracownikami, posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie (każda osoba) w serwisowaniu dźwigów (wind lub platform dźwigowych) oraz posiadającymi uprawnienia dozorowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego tj.: – 2 osobami posiadającymi uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie: dźwigów osobowych z napędem elektrycznym – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji; – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru. Cześć II – DŹWIGI KONE a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji dźwigów (co najmniej 5 urządzeń w ramach jednej usługi), przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający wymaga by warunek był spełniony w następujący sposób:  przez Wykonawcę samodzielnie lub  przez jeden podmiot samodzielnie, na zdolnościach którego polega Wykonawca lub  samodzielnie przez jednego z Wykonawców – w przypadku składania oferty wspólnej. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 4 pracownikami, posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie (każda osoba) w serwisowaniu dźwigów (wind lub platform dźwigowych) oraz posiadającymi uprawnienia dozorowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego tj.: – 2 osobami posiadającymi uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie: dźwigów osobowych z napędem elektrycznym – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji; – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru. Cześć III – DŹWIGI SCHINDLER a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji dźwigów (co najmniej 3 urządzeń w ramach jednej usługi), przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych. Zamawiający wymaga by warunek był spełniony w następujący sposób: − przez Wykonawcę samodzielnie lub − przez jeden podmiot samodzielnie, na zdolnościach którego polega Wykonawca lub − samodzielnie przez jednego z Wykonawców – w przypadku składania oferty wspólnej. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 4 pracownikami, posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie (każda osoba) w serwisowaniu dźwigów (wind lub platform dźwigowych) oraz posiadającymi uprawnienia dozorowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego tj.: – 2 osobami posiadającymi uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie: dźwigów osobowych z napędem elektrycznym – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku eksploatacji; – 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV na stanowisku dozoru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca oświadczy, iż osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 9) – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
I Kryterium “CENA” 60,00
II Kryterium “GWARANCJA (G) NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA, PODZESPOŁY, CZĘŚCI ZAMIENNE” 20,00
III Kryterium” SKRÓCONY CZAS URUCHOMIENIA DŹWIGU W PRZYPADKU JEGO USZKODZENIA” 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności określonych w §17 i § 18 ust. 7 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10.12.2020, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: WINDY OSOBOWE, TOWAROWE, PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji i napraw wind osobowych, towarowych i platform dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 7.1 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 – budynki 6,7, ul. Nowoursynowska 159 – budynek 24,25, 32,33,34,35 37 ul. Nowoursynowska 161 – budynek 48, ul. Ciszewskiego 6 -budynek 49, ul. Nowoursynowska 161- budynek 38 i Parking podziemny, ul. Nowoursynowska 159C -budynek 22, ul. Ciszewskiego 8 -budynek 23, ul. Ciszewskiego 10 -budynek nr 27 i 28.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50531400-0, 50750000-7, 50530000-9, 50000000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
I Kryterium “CENA” 60,00
II Kryterium “GWARANCJA (G) NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA, PODZESPOŁY, CZĘŚCI ZAMIENNE” 20,00
III Kryterium “SKRÓCONY CZAS URUCHOMIENIA DŹWIGU W PRZYPADKU JEGO USZKODZENIA” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: DŹWIGI KONE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów – producent KONE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7.2 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164 -budynek 21, ul. Rakowiecka 30-Pawilon 1, ul. Rakowiecka 28 Pawilon 2, ul. Rakowiecka 26 -Pawilon 3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50531400-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
I Kryterium “CENA” 60,00
II Kryterium “GWARANCJA (G) NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA, PODZESPOŁY, CZĘŚCI ZAMIENNE” 20,00
III Kryterium “SKRÓCONY CZAS URUCHOMIENIA DŹWIGU W PRZYPADKU JEGO USZKODZENIA” 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: DŹWIGI SCHINDLER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie naprawy i konserwacji dźwigów – producent SCHINDLER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7.3 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska159-budynki 34,37
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50531400-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
I Kryterium “CENA” 60,00
II Kryterium “GWARANCJA (G) NA ZAMONTOWANE URZĄDZENIA, PODZESPOŁY, CZĘŚCI ZAMIENNE” 20,00
III Kryterium “SKRÓCONY CZAS URUCHOMIENIA DŹWIGU W PRZYPADKU JEGO USZKODZENIA” 20,00
26-01-2021 13:31
Marta Ponichter
22-04-2021 16:11
Krzysztof Szwejk