Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SZP.250.53.2020
2020-11-04
2020-12-08 10:00
2020-12-08 11:00
04/11/2020    S215

Polska-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

2020/S 215-527622

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rutkowska, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 44, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Władysław Sadowski Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
E-mail: szp@sggw.pl
Tel.: +48 225931393/90
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sggw.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=453
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa Uczelnia Wyższa

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021 r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Numer referencyjny: SZP.250.53.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021 r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ

Usługa obejmuje następujące kody odpadów:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01),

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcję: papieru i tektura,(15 01 01, 20 01 01)

3) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcję metali, tworzyw sztucznych, (15 01 02, 15 01 04, 15 01 06,20 01 39, 20 01 40,),

4) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcję opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych (15 01 07,15 01 05, 20 01 02),

5) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym trawa, liście oraz choinki bożonarodzeniowe(15 01 03, 20 01 38, 20 02 01),

7) odpady wielkogabarytowe (meble) (20 03 07).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu oraz utylizacji odpadów komunalnych w 2021 r. dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Usługa obejmuje:

1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych i przekazanie ich do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

2. odbiór odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi w trakcie trwania umowy zapisami uchwały Miasta stołecznego Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawy oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Ponadto dostosowanie się do pozostałych zmian ustaw i rozporządzeń, które mogą się zmienić od czasu ogłoszenia przetargu,

3. wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady segregowane oraz pojemniki do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

4. utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym polegającym na myciu i dezynfekcji oraz naprawie technicznej pojemników.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20 %
Kryterium jakości – Nazwa: Czas ustawienia nowych/dodatkowych pojemników / Waga: 20 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Obowiązek posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Warszawy i prowadzonego przez Prezydenta Miasta Warszawy, na podstawie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz .2010 ze zm); Obowiązek posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – BDO, prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) w tym także w zakresie dotyczącym transportujących odpady(art. 50 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy o odpadach) chyba, że wykonawca jest zwolniony z obowiązku spełnienia tych wymagań na podstawie przepisów prawa; Obowiązek posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701), w tym w szczególności art. 232 – w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi, w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, powinien zawrzeć na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie stosowną umowę w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi, prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwienie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

Oświadczenia składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa).

Wykonawca może korzystać z narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

2. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie świadczył w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 m-cy, co najmniej 2 usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych minimum jednego z następujących kodów odpadów: (15 01 01), (15 01 02), (15 01 06), (15 01 07), (20 01 40), (20 01 02), (20 01 08), (20 01 39), (20 02 01), (20 03 01) na łączna wartość jednej usługi nie mniejszą niż 500 000,00 brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy).

2. Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu,

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancje ubezpieczeniowe,

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL)

— z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.53.2020

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu.

4. Wadium w innej formie niż pieniądz

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Kwota wadium określona została w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. pojazdami spełniającymi wymagania min. Euro V lub więcej (wyposażenia pojazdów realizujących usługę w lokalizatory GPS oraz kamerę z tyłu pojazdu) rejestrujące trasę przejazdu, z możliwością odtworzenia przez Zamawiającego obrazu), w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy tj.:

— co najmniej 7 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 5 samochodami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej.

• Wykonawca wykaże, że dysponuje bazą magazynowo–transportową spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.1.2021) do 31.12.2021.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie .Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe: Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL) z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy Sprawa nr: SZP.250.53.2020.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi 8.12.2020 o godzinie 11.00.

Oferty zostaną otwarte w:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budynek nr 8, sala 116, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

I dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urzad Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/10/2020
26-01-2021 12:02
Marta Ponichter
26-01-2021 12:03
Marta Ponichter