Usługa dostępu do bazy informacji prawnej dla Uczelni

2021-06-29
2021-07-05 16:00

Warszawa, 29.06.2021

CI/91/2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na usługę dostępu do bazy informacji prawnej dla Uczelni.

Oferty należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki płatności: 3 raty (pierwsza w 2021 roku, druga w 2022 roku oraz trzecia w 2023 roku) z terminem płatności odroczonym na 30 dni.

O wyborze oferty decydować będzie zgodność zaoferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia oraz najniższa cena.

Z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 30 miesięcy.

Oferty należy składać do dnia  5 lipca 2021 roku do godz. 16:00 wyłącznie w formie mailowej na adres: kinga_zwierz@sggw.edu.pl

KANCLERZ

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Władysław W. Skarżyński

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/           

29-06-2021 15:23
Grzegorz Kushnir
05-07-2021 14:57
Mateusz Skłodowski