Rozbudowa sieci komputerowej w domach studenckich

SZP.250.73.2020
2020-12-28
2021-02-04 08:00
2021-02-04 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michal Orowiecki
E-mail: michal_orowiecki@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225935562
Faks: +48 225935541
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sggw.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=474
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa sieci komputerowej w domach studenckich

Numer referencyjny: SZP.250.73.2020

II.1.2)Główny kod CPV

32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci bezprzewodowej o nowe punkty dostępowe, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację w miejscach i ilości wskazanych przez Zamawiającego (Zadanie A) oraz rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci LAN, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację i konfigurację w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Zadanie B).

Zadanie A:

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci bezprzewodowej o nowe punkty dostępowe, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację w miejscach i ilości wskazanych przez Zamawiającego

Zadanie B:

Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci LAN, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację i konfigurację w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja sieci bezprzewodowej dla Domów Studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32510000 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci bezprzewodowej o nowe punkty dostępowe, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację w miejscach i ilości wskazanych przez Zamawiającego w punktach V i VI, łącznie 665 wewnętrznych punktów dostępowych i 1 zewnętrzny punkt dostępowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN na potrzeby uruchomienia i podłączenia sieci bezprzewodowej Domów Studenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32412110 Sieć internetowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego sieci LAN, poprzez dostawę urządzeń, niezbędnych licencji i oprogramowania, oraz ich instalację i konfigurację w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w punkcie I.5, łącznie 19 przełączników dostępowych oraz 1 przełącznika węzłowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udziele. zamów. mogą ubiegać się Wyk, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki dot.: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zam. nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

Oświadczenia składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca może korzystać z narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego JEDZ, w szczególności w 1 z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

2. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek dla Zadania A:

Warunek doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń́ okresowych lub ciągłych również̇ wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na dostawie punktów dostępowych sieci bezprzewodowej oraz ich instalacji i konfiguracji, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym każda ze wskazanych dostaw była o wartości minimum 150 000 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Warunek dla Zadania B:

Warunek doświadczenia zawodowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń́ okresowych lub ciągłych również̇ wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegającą na dostawie urządzeń sieci LAN oraz ich instalacji i konfiguracji, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie przy czym wskazana dostawa była o wartości minimum 80 000 zł netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych netto).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z zapisem umieszczonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

3) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

4) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

1. dokumenty gwarancyjne związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy;

2. dokumentacji powdrożeniowej rozwiązania,

5) Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, którzy podpiszą bezusterkowy protokół odbioru

6) Za moment wykonania przedmiotu zamówienia uważa się podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przez Strony

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w:

Sali Konferencyjnej w budynku Rektoratu (pierwsze piętro),

SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/12/2020
25-01-2021 14:46
Marta Ponichter
07-05-2021 19:04
Dominik Garstecki