Rozbudowa istniejącej infrastruktury poprzez zakup urządzeń serwerowych wraz z dostawą sprzętu i licencji, instalacją oraz uruchomieniem środowiska, a także wsparciem godzinowym w ramach projektów: „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”

SZP.250.8.2021 – BPSiTT.250.2.2021
2021-06-02
2021-07-12 09:00
2021-07-12 12:00

Dz.U./S S105
02/06/2021
275773-2021-PL
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275773-2021:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Serwery sieciowe
2021/S 105-275773
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Soboń
E-mail: joanna_sobon@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225935565
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sggw.edu.pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.sggw.edu.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa istniejącej infrastruktury poprzez zakup urządzeń serwerowych wraz z dostawą sprzętu i licencji,
instalacją oraz uruchomieniem środowiska, a także wsparciem godzinowym
Numer referencyjny: SZP.250.8.2021 – BPSiTT.250.2.2021
II.1.2) Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
02/06/2021 S105
https://ted.europa.eu/TED
1 / 5
Dz.U./S S105
02/06/2021
275773-2021-PL
2 / 5
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem Zamówienia jest zakup elementów infrastruktury, które zostaną zainstalowane i skonfigurowane
zgodnie z wymogami Zamawiającego:
1) 5 szt. serwerów;
2) półka pamięci masowej nr 1;
3) półka pamięci masowej nr 2;
4) półka pamięci masowej nr 3.
2. W ramach postępowania planowane jest utworzenie środowiska, które umożliwi uruchomienie systemów
informatycznych na wirtualnej platformie systemowej, a zastosowane rozwiązania pozwolą na ich integrację z
obecnie istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.
3. Po zakończeniu instalacji Zamawiający wymaga sporządzenia i dostarczenia dokumentacji powdrożeniowej
całego rozwiązania oraz objęcia go opieką gwarancyjną na czas minimum 4 lat od daty podpisania protokołu
odbioru.
4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem wykonania dostawy jest teren Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest zakup elementów infrastruktury, które zostaną zainstalowane i skonfigurowane
zgodnie z wymogami Zamawiającego:
1) 5 szt. serwerów;
2) półka pamięci masowej nr 1;
3) półka pamięci masowej nr 2;
4) półka pamięci masowej nr 3.
2. W ramach postępowania planowane jest utworzenie środowiska, które umożliwi uruchomienie systemów
informatycznych na wirtualnej platformie systemowej, a zastosowane rozwiązania pozwolą na ich integrację z
obecnie istniejącą infrastrukturą Zamawiającego.
3. Po zakończeniu instalacji Zamawiający wymaga sporządzenia i dostarczenia dokumentacji powdrożeniowej
całego rozwiązania oraz objęcia go opieką gwarancyjną na czas minimum 4 lat od daty podpisania protokołu
odbioru.
4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
02/06/2021 S105
https://ted.europa.eu/TED
2 / 5
Dz.U./S S105
02/06/2021
275773-2021-PL
3 / 5
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowy: nr POWR.03.05.00-00-Z046/18 z 11.6.2019 o dofinansowanie projektu pn. „Synergia – zintegrowany
program rozwoju SGGW”, nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18 z 4.6.2019 o dofinansowanie projektu pn.
„Zintegrowany program rozwoju SGGW na rzecz rozwoju regionalnego”. Projekty współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu wiedza edukacja rozwój na lata 2014–2020.
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane maksymalnie do 6 tygodni licząc od daty podpisania
umowy.
Natomiast świadczenie usług gwarancyjnych i rękojmi będzie wykonywane przez minimum 48 miesięcy od
podpisania protokołu odbioru.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/10/2021
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
02/06/2021 S105
https://ted.europa.eu/TED
3 / 5
Dz.U./S S105
02/06/2021
275773-2021-PL
4 / 5
Data: 12/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17 aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224537701Faks: +48 224537700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczyMiejscowość: nie dotyczyPaństwo: PolskaAdres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
02/06/2021S105
https://ted.europa.eu/TED
4 / 5
Dz.U./S S105
02/06/2021
275773-2021-PL
5 / 5
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień PublicznychAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224537701Faks: +48 224537700Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2021

02-06-2021 11:34
Joanna Soboń
13-07-2021 15:31
Joanna Soboń