Przygotowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowo – księgowego w ramach projektu pn. „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

SZP.250.33.2021 – BPSiTT.250.8.2021
2021-08-17
2021-09-03 10:00
2021-09-03 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 17.08.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowo – księgowego w ramach projektu pn.
„Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowoursynowska 166
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-787
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 225935562
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kinga_zwierz@sggw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przygotowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowo – księgowego w ramach projektu pn.
„Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e711670-fe90-11eb-b885-f28f91688073
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150944/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17 11:11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007747/15/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.20 Opracowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowo-ksiegowego (E-delegacje, umowy
cywilno-prawne) w ramach projektu „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW”.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR)
Europejskiego Funduszu Społecznego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Zamówienia Publiczne.


3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść
jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Kinga Zwierz
email: kinga_zwierz@sggw.edu.pl Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
9:00-15:00.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
9. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID postępowania).
Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email:
kinga_zwierz@sggw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
12. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem email: iod@sggw.edu.pl;
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Przygotowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowo – księgowego prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za
prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji
niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami
państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie
niniejszej Umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji
umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z
umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): CD pkt RODO (obowiązek informacyjny):
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator
przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);:
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił
ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
11) Wzór oświadczeń wymaganych od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony we wzorze formularza
ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
12) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy RODO.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.250.33.2021 – BPSiTT.250.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji rozbudowy systemu finansowoksięgowego
o moduł e-delegacji i moduł zarządzania umowami cywilnoprawnymi oraz
zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, które posłużą Zamawiającemu do
przygotowania postępowania na realizację wdrożenia powyższych dwóch modułów co stanowić
będzie drugi etap projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ stanowiący
załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 72266000-7 – Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zespołu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek doświadczenia zawodowego: Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna
wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie zrealizował,
co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)
brutto każda, polegające na przygotowaniu koncepcji rozbudowy systemów informatycznych z
obszaru finansów, księgowości lub obiegu dokumentów (np. w zakresie podróży służbowych i
umów cywilnoprawnych).
b) Warunek dysponowania osobami: Wykonawca celem spełnienia ww. warunku udziału w
postępowaniu musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
• min. 1 osobą posiadającą ważny certyfikat w przynajmniej jednym z zakresów metodyki
zarządzania PRINCE 2, AGILE lub równoważnym;
• min. 1 osobą posiadającą ważny certyfikat w przynajmniej jednym z zakresów modelowania:
ArchiMate, BPMN, notacji UML lub równoważnym;
• min. 1 osobą z certyfikatem ACCA lub równoważnym lub z uprawnieniami biegłego rewidenta
zgodnej z ustawą z dnia 11.05.2017 r o biegłych rewidentach.
Ponadto każda z powyższych osób musi legitymować się doświadczeniem zdobytym w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, w postaci brania udziału w
realizacji co najmniej 1 usługi z spośród usług/zamówień związanych z przygotowaniem
koncepcji rozbudowy systemów informatycznych z obszaru finansów, księgowości, obiegu
dokumentów (np. w zakresie podróży służbowych i umów cywilnoprawnych).
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
Dopuszcza się możliwość łącznego zapewnienia kompetencji opisanych powyżej przez
dedykowanych ekspertów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX i rozdziale X SWZ. Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane, na wezwanie,
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 5.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie składają odrębnie:
– wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
– podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ Zamawiający żąda na wezwanie, o którym mowa
w ust. 4 powyżej następujących dokumentów:
– oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale IX i
rozdziale X SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane, na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 5.
2. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie składają odrębnie:
– wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu;
– podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda składania przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W
takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców, o której mowa w punkcie poprzedzającym, została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii
umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności za wyjątkiem danych osób, o
których mowa w § 11 ust. 3.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
Wykonawcy.
b) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
c) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w
szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu – Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-27
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150944/01 z dnia 2021-08-17
2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi

17-08-2021 11:42
Joanna Soboń
08-09-2021 14:22
Joanna Soboń