Konkurs nr 1 na stanowisko technika laboratoryjnego

2021-07-08

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

W związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) ogłasza konkurs nr 1 na stanowisko technika laboratoryjnego – w ramach projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”

NAZWA STANOWISKA – technik laboratoryjny

CZAS TRWANIA ZATRUDNIENIA: 24 miesiące, umowa zlecenie

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA KANDYDATA:

Do obowiązków kandydata będzie należało m.in.: pomoc w prowadzeniu badań naukowych (w tym analiz elektroforetycznych, fizyko- chemicznych i sensorycznych) oraz prowadzenie dokumentacji (administracja).

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:

– wykształcenie: minimum średnie; dyspozycyjność

– doświadczenie laboratoryjne w zakresie: analiz sensorycznych, analiz fizykochemicznych, technik elektroforetycznych;

– doświadczenie z zakresu oceny jakości żywności oraz obróbki cieplnej mięsa wołowego;

– znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym;

– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, rzetelność, odpowiedzialność;

– obsługa pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel.

KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES EMAIL: wieslaw_przybylski@sggw.edu.pl

1) życiorys

2) dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty);

W terminie do dnia 14 lipca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest do dnia 16 lipca 2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje:

1) ocenę dokumentacji kandydatów

2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko technika laboratoryjnego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

08-07-2021 08:54
Mateusz Skłodowski
08-07-2021 09:31
Mateusz Skłodowski