Kompleksowe sprzątanie w obiektach SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe.

SZP.250.29.2020
2020-08-18
2020-09-18 10:00
2020-09-18 12:00
18/08/2020    S159

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania miejsc noclegowych

2020/S 159-388347

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Żywno
E-mail: magdalena_zywno@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225931385
Faks: +48 225931385Adresy internetowe:Główny adres: www.sggw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=427
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa szkoła wyższa

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie w obiektach SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe.

Numer referencyjny: SZP.250.29.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90911100 Usługi sprzątania miejsc noclegowych

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe sprzątanie w obiektach SGGW z zabezpieczeniem w środki czystościowe.

Zad. 1 – Kompleksowe sprzątanie w Domach Studenckich i w Domu Akademickim. Termin wizji lokalnej: 26.8.2020 godzina 12:00, hol na parterze budynku LIMBA ul. Nowoursynowska 161 L, 02-787 Warszawa, POLSKA

Zad. 2 – Sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej, Muzeum SGGW oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.Termin wizji lokalnej: 26.8.2020 godzina 11:00, budynek Biblioteki Głównej, hol przy czytelni – wejście „C” ul. Nowoursynowska 161, 02-787 Warszawa, POLSKA

Zad. 3 – Kompleksowe sprzątanie części wspólnych w Pawilonie 1 i łączniku z Pawilonem 2 przy ul. Rakowieckiej 28/30 oraz pomieszczeń biurowych DAZU w tym sal wykładowych. Termin wizji lokalnej: 27.8.2020 godzina 10.00, przy recepcji w budynku Pawilonu 1, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, POLSKA (wejście główne od ul. Rakowieckiej na przeciwko przystanku tramwajowego Kielecka)

Szczegółowy OPZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie w Domach Studenckich i w Domu Akademickim

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90911100 Usługi sprzątania miejsc noclegowych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowe miejsca są wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe sprzątanie w Domach Studenckich i w Domu Akademickim. Szczegółowy opis znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej, Muzeum SGGW oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90911200 Usługi sprzątania budynków

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sprzątanie i obsługa szatni w BG Muzeum SGGW oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej. Szczegółowe miejsca są wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprzątanie i obsługa szatni w Bibliotece Głównej, Muzeum SGGW oraz sprzątanie pomieszczeń Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie części wspólnych w Pawilonie 1 i łączniku z Pawilonem 2 przy ul. Rakowieckiej 28/30 oraz pomieszczeń biurowych DAZU w tym sal wykładowych.

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90911300 Usługi czyszczenia okien
90911200 Usługi sprzątania budynków
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegółowe miejsca są wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowe sprzątanie części wspólnych w Pawilonie 1 i łączniku z Pawilonem 2 przy ul. Rakowieckiej 28/30 oraz pomieszczeń biurowych DAZU w tym sal wykładowych.

Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zam. publ. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

— Wykonawca składa w sposób i w formie określonej w rozdziale X pkt 5 SIWZ: wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP

— Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 5–7 niniejszej SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, na wezwanie złożą:

— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ przez Zamawiającego.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, na wezwanie złożą:

Dotyczy Zadania 1

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda, na wezwanie następujących dokumentów:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy złożą:

— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (dotyczy zadania 1).

Dotyczy zadania 2 i zadania 3 – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie 1: 125 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Zadanie 2: 12 600,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

Zadanie 3: 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

2. Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu,

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancje ubezpieczeniowe,

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, POLSKA

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa SZP.250.29.2020 (Zadanie 1 / Zadanie 2/ Zadanie 3)

4. Wadium w innej formie niż pieniądz

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Kwota wadium określona została w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

— zadanie 1 – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

— zadanie 2 – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie,

— zadanie 3 – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

a) w pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Inne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dopuszczone przez zamawiającego: nie dotyczy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

Bank PEKAO S. A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przetarg nieograniczony — SZP.250.29.2020

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w:

Kwesturze Zamawiającego u Kwestora mgr Anny Kamińskiej następnie przed podpisaniem umowy dostarczyć do Sekcji Zamówień Publicznych (pok. 42) kopię dokumentu potwierdzającego złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu;spełniają warunki dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

Dotyczy Zadania 1

Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj: usługi sprzątania budynków), w zakresie codziennego sprzątania obiektów zamieszkania zbiorowego, o łącznej powierzchni, co najmniej 15 000 m2 oraz wartości za okres 12 miesięcy minimum 1 000 000,00 PLN brutto.

Dotyczy Zadania 2 i Zadania 3 — Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

— o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

— skarbowe,

— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b;

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Realizacja usługi odbędzie się zgodnie z określonymi poniżej terminami:

Zad. 1, Zad. 2, Zadanie 3 – 24 miesiące od daty podpisania umowy

Zamawiający dokonywać będzie odbioru Usług wykonanych w danym miesiącu, poprzez podpisanie miesięcznego prot. odbioru Usług, którego wzór stanowi zał. nr 5 do Um. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego prot. odbioru Usług w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 8, sala 116, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wyk. ubiegając się o udzielenie zam. publ. jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Wzór oświadczenia wymaganego od wyk w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony we wzorze formularza ofertowego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/08/2020
25-01-2021 17:28
Marta Ponichter
25-01-2021 18:22
Marta Ponichter