Dostawa systemu MOOC z wdrożeniem, szkolenia oraz dostawy różnego oprogramowania e-learningowego i graficznego w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

SZP.250.19.2021 – BPSiTT.250.5.2021
2021-09-03
2021-09-29 10:00
2021-09-29 12:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu MOOC z wdrożeniem, szkolenia
oraz dostawy różnego oprogramowania e-learningowego i graficznego
w ramach projektu „Sukces z natury”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowoursynowska 166
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-787
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 593 55 65
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:joanna_sobon@sggw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa systemu MOOC z wdrożeniem, szkolenia
oraz dostawy różnego oprogramowania e-learningowego i graficznego
w ramach projektu „Sukces z natury”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac625d0-0bf1-11ec-b885-f28f91688073
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170047/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 15:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007747/16/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.21 Budowa systemu mooc.sggw.pl – lic, szk, usł wdrożenia w ramach proj “Sukces z natury –
kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości
nauczania SGGW w Warszawie”.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem
kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.sggw.edu.pl/zamowienia-publiczne-kategoria/sekcja-zamowien-publicznychsggw/zamowienia-aktualne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść
jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
9. Poza składaniem ofert, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (lub ID postępowania).
Zamawiający i Wykonawca mogą również komunikować się za pomocą poczty elektronicznej (nie
dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą).
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
11. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem email: iod@sggw.edu.pl;
3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Dostawa systemu MOOC z wdrożeniem, szkolenia oraz dostawy różnego
oprogramowania e-learningowego i graficznego w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy
program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku
przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony
interes Administratora uznaje się:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami
państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do
przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie
niniejszej Umowy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji
umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z
umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): CD pkt RODO (obowiązek informacyjny): 8. posiada
Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator
przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3 i 5;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał
wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił
ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane
zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o
wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
11. Oświadczenia wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO znajdują się w Formularzu Ofertowym –
Załącznik nr 2 do SWZ.
12. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy RODO.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.250.19.2021 – BPSiTT.250.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Dostawa oraz wdrożenie platformy do udostępniania materiałów edukacyjnopopularyzatorskich w postaci masowych otwartych kursów online (ang. Massive Open Online
Course, w skrócie MOOC).
4.2.6.) Główny kod CPV: 48500000-3 – Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2) Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania Prawa Opcji w postaci dodatkowych 100
Roboczogodzin Asysty Technicznej, w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego przez
Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w części lub w całości w
przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych oraz uzasadnionej potrzeby
zakupu.
3) O zamiarze skorzystania z Prawa Opcji Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę
sukcesywnie, pisemnie, w terminie do 3 miesięcy przed zakończeniem umowy.
4) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Prawo opcji za wynagrodzeniem określonym w
Ofercie Wykonawcy.
5) Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z Prawa opcji i w przypadku
nieskorzystania nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności.
6) Do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Prawa Opcji stosuje się odpowiednio
postanowienia Załącznika nr 3 do Umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert, odpowiednio dla zadań.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa liczba nieodpłatnych Roboczogodzin Asysty Technicznej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa usługa przeszkolenia nauczycieli akademickich Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie w zakresie samodzielnego projektowania, tworzenia i dystrybucji
kursów typu MOOC (massive open online courses).
4.2.6.) Główny kod CPV: 80400000-8 – Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert, odpowiednio dla zadań
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa oprogramowania do tworzenia treści e-learning.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48316000-6 – Pakiety oprogramowania prezentacyjnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert, odpowiednio dla zadań
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy
4.3.6.) Waga: 40
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa oprogramowania graficznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 48322000-1 – Pakiety oprogramowania graficznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert, odpowiednio dla zadań
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Dla Zadania A:
a) Warunek doświadczenia zawodowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy, obejmujące dostarczenie i wdrożenie platformy do
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
udostępniania materiałów edukacyjno-popularyzatorskich w postaci masowych otwartych
kursów online, przy czym:
• wartość dostawy w części dotyczącej dostarczenia i wdrożenia oprogramowania (z
wyłączeniem sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego) była nie mniejsza niż
250 000,00 zł brutto każda dostawa.
• platforma do udostępniania materiałów edukacyjno-popularyzatorskich w postaci masowych
otwartych kursów online obejmowała co najmniej polską i angielską wersję językową.
b) Warunek dysponowania osobami:
Wykonawca celem spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu musi wykazać, że
dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) co najmniej 1 osobą pełniącą rolę Menadżera Projektu, posiadającą:
• wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania projektami IT,
• minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami e-learningowymi i projektami IT,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem programistów,
• znajomość metodyki zdalnego nauczania potwierdzona posiadanym wykształceniem lub
doświadczeniem – minimum 5 letnim,
• minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu i administracji platformą e-learningową,
• znajomość metodyk zarządzania projektem: SCRUM i KANBAN.
b) co najmniej 1 osobą pełniącą rolę Lidera Zespołu Programistów, posiadającą następujące
doświadczenie:
• minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania ludźmi,
• minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie programowania platform e-learningowych.
Na każdą z funkcji w projekcie należy wskazać inną osobę.
B. Dla Zadania B:
a) Warunek doświadczenia zawodowego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi, o wartości min. 10 000 zł każda, obejmujące usługi
przeszkolenia w zakresie samodzielnego projektowania, tworzenia i dystrybucji kursów typu
MOOC (massive open online courses).
b) Warunek dysponowania osobami:
Wykonawca celem spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu musi wykazać, że
dysponuje, bądź będzie dysponował co najmniej jednym trenerem posiadającym:
• doświadczenie z pracą dydaktyczną, włączając w to współpracę projektową.
• znajomość obsługi platform MOOC w zakresie potrzebnym do nauczenia obsługi uczestników
warsztatu.
• doświadczenie w byciu uczestnikami w projektach, które zostały zakończone implementacją
platformy szkoleniowej.
• praktyczne doświadczenie w produkcji multimediów edukacyjnych opartych na nagraniach
filmowych – co najmniej 100 realizacji w poprzednich 3 latach.
• praktyczne doświadczenie w komunikowaniu z odbiorcą przez Internet (np. blog autorski, kanał
YouTube, publiczny profil autorski w mediach społecznościowych lub inne na poziomie co
najmniej 1000 subskrybentów)
• na koncie co najmniej jeden autorski kurs MOOC.
C. Dla Zadania C:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
D. Dla Zadania D:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale X i rozdziale XI
SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane, na
wezwanie, podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 4.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale XI ust. 1 SWZ Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, dokumentu:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ) w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie wskazanym w
rozdziale X i rozdziale XI SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo
zastępujące wymagane, na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe, wskazane w ust. 4.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Dla Zadania A:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 5 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do
SWZ).
2) Dla Zadania B:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (Załącznik nr 6 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do
SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy. W
takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, została wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną
na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności za wyjątkiem danych osób, o
których mowa w § 14 ust. 2.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne od
Wykonawcy,
b) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć, jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli na należyte wykonanie tej umowy miały wpływ
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170047/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
nieprzewidziane okoliczności (związane m.in. z wystąpieniem COVID-19) skutkujące zmianami
w organizacji pracy Wykonawcy lub Zamawiającego, jedynie jednak w sytuacji, gdy ze względu
na w/w okoliczności został przedłużony czas rozliczenia Projektu. Wówczas termin realizacji
umowy może zostać przedłużony o czas wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, z
zastrzeżeniem, że maksymalnie o czas o jaki przedłużono termin realizacji Projektu.
d) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w
szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-22 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu – Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-22 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-22

03-09-2021 15:50
Joanna Soboń
21-09-2021 13:30
Joanna Soboń