Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-30

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy złożyć na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki płatności: Płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

O wyborze oferty decydować będzie zgodność zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia oraz najniższa cena.

Z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na okres 30 dni.

 

Oferty należy składać do dnia  6 sierpnia 2021 roku do godz. 16:00 wyłącznie w formie mailowej na adres: monika_prolejko@sggw.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA KANCLERZA – DYREKTOR EKONOMICZNY

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Wojciech Motelski

                                                                              /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/           

 

 

 

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
30-07-2021 13:28
Mateusz Skłodowski