Dostawa internetu – zamiar udzielenia zamówienia

2021-07-06

Warszawa, 29.06.2021
CI.252.3.2021
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na:

1. Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej, polegającej na połączeniu wymienionych poniżej lokalizacji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z wykorzystaniem protokołu Ethernet pracującego w drugiej warstwie modelu architektury sieciowej ISO/OSI, zwanej dalej usługą VPLS.
a) Zestawienie i uruchomienie łącza transmisji danych o przepustowości 100 Mbps w oddziałowej lokalizacji: Stacja Doświadczalna Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 10, Skierniewice. Wymagane jest podłączenie do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego wyposażonego w interfejs typu Gigabit Ethernet ze złączem RJ45.
b) Zestawienie i uruchomienie łącza transmisji danych o przepustowości 100 Mbps w oddziałowej lokalizacji: Zespół Domów Studenckich nr 7, ul. Vogla 44, 02-990 Warszawa. Wymagane jest podłączenie do urządzenia posiadanego przez Zamawiającego wyposażonego w interfejs typu Gigabit Ethernet ze złączem RJ45.
2. Budowę sieci korporacyjnej w oparciu o usługę VPLS, która połączy lokalizację główną Zamawiającego (02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Centrum Informatyczne budynek nr 1) z wymienionymi powyżej lokalizacjami oddziałowymi i zapewni usługę dostępu do Internetu dla całości rozwiązania poprzez lokalizację główną.

Wyżej wymienione usługi muszą być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Złożona oferta winna zawierać wypełniony Formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

O wyborze oferty decydować będzie zgodność zaoferowanych usług z Opisem przedmiotu zamówienia i najniższa cena.

Z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa do dnia 31.01.2022 roku.

Oferty należy składać do dnia 8 lipca 2021 roku do godziny 16.00 wyłącznie w formie mailowej na adres: monika_prolejko@sggw.edu.pl.

 

KANCLERZ
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Władysław W. Skarżyński
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

 

 

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy wraz z kalkulacją cenową

06-07-2021 10:10
Mateusz Skłodowski