Dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XII

SZP.250.32.2020
2020-08-18
2020-09-29 10:00
2020-09-29 12:00
18/08/2020    S159

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 159-387464

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Władysław Sadowski, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10, pok. 41, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Kinga Zwierz Biuro Projektu “Centrum Żywności i Żywienia”, ul. Nowoursynowska 159 c, Budynek 32, pokój C49, 02-776 Warszawa
E-mail: czz@sggw.pl
Tel.: +48 225931390 / 225935591
Faks: +48 225931384Adresy internetowe:Główny adres: www.sggw.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=428
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Państwowa Uczelnia Wyższa

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury i urządzeń w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW – cz.XII

Numer referencyjny: SZP.250.32.2020

II.1.2)Główny kod CPV

38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu „Centrum żywności i żywienia – modernizacja kampusu SGGW w celu stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia (CŻiŻ)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPMA.01.01.00-14-8276/17) – cz. XII.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3.1 – 3.16 do niniejszej SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego: destylarka laboratoryjna, zamrażarka, łaźnia z wytrząsarką, mieszadło magnetyczne, titrator, młynek laboratoryjny… – 1zestaw

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711124 Zamrażarki przemysłowe
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23, 02-786 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń specjalistycznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego: destylarka laboratoryjna- 1 szt., zamrażarka, łaźnia z wytrząsarką- 1szt., mieszadło magnetyczne- 2szt., titrator- 4 szt., młynek laboratoryjny-1 szt., spektrofotometr UV-VIS1 szt, wytrząsarka – 2 szt, zmywarka laboratoryjna – 1 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kolumny chromatograficzne, strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne, drobny sprzęt laboratoryjny plastikowy….- 1 zestaw

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38432200 Chromatografy
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Ciszewskiego 8, Budynek 23, 02-786 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: kolumny chromatograficzne, strzykawki szklane chromatograficzne oraz szkło laboratoryjne specjalistyczne, drobny sprzęt laboratoryjny plastikowy, pipety automatyczne – 1 zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.2 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń specjalistycznych: homogenizatory, suszarki komorowe, urządzenie wielofunkcyjne, wagi analityczne – 1 zestaw

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń specjalistycznych: homogenizatory – 2 szt, suszarki komorowe – 3 szt, urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt, wagi analityczne – 3 szt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.3 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa titratora – 1 sztuka

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa titratora – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.4 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatu do pomiaru barwy metodą CieLab – 1 sztuka

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa aparatu do pomiaru barwy metodą CieLab – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.5 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 7): cieplarki – 2 szt., termostaty – 2 szt., wirówki – 2 szt., spektrofotometry – 2 szt., spektrometr UV/VIS – 2 szt.

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego (pakiet 7): cieplarki – 2 szt., termostaty – 2 szt., wirówki – 2 szt., spektrofotometry – 2 szt., spektrometr UV/VIS – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.6 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu do ultrafiltracji – 1 zestaw

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawu do ultrafiltracji – 1 zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.7 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa spektrofotometru – 1 sztuka

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa spektrofotometru – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.8 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i gastronomicznego: waga, biureta cyfrowa, łaźnia wodna I, łaźnia wodna II, tlenomierz, maszynka do makaronu, piec konwekcyjny, prasa…- 1 zestaw

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38410000 Przyrządy pomiarowe
42215200 Maszyny do przetwarzania żywności

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i gastronomicznego: waga – 2 szt., biureta cyfrowa – 2 szt., łaźnia wodna I – 1 szt., łaźnia wodna II – 1 szt., tlenomierz – 2 szt., maszynka do makaronu – 1 szt., piec konwekcyjny – 1 szt., prasa do tłoczenia oleju – 1 szt., prasa do tłoczenia oleju z wymiennymi ślimakami – 1szt., urządzenie do wypieku chleba i ciast – 1 szt, mikres wielofunkcyjny – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.9 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego: frytownica dwukomorowa, grill elektryczny, kuchenka mikrofalowa, stół chłodniczy, stół mroźniczy, kuchnia gastronomiczna elektryczna, piec…- 1 zestaw

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
42215200 Maszyny do przetwarzania żywności
38436310 Płyty grzejne
39710000 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39711124 Zamrażarki przemysłowe

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego: frytownica dwukomorowa – 1 szt., grill elektryczny – 1 szt., kuchenka mikrofalowa – 1 szt., stół chłodniczy – 1 szt., stół mroźniczy – 1 szt., kuchnia gastronomiczna elektryczna – 1 szt., piec elektryczny – 1 szt., urządzenie do gotowania sous-vide – 1 szt., pakowarka próżniowa – 1 szt., sterylizator do noży – 1 szt., prasa do hamburgerów – 1 szt., zmywarka gastronomiczna – 1 szt., robot kuchenny – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.10 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego: mikser wielofunkcyjny, frytownica, stół chłodniczy 3-drzwiowy, mikres ręczny, szatkownica, aparat do schładzania (z mieszaniem) i zestalania…- 1 zestaw

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39220000 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
42215200 Maszyny do przetwarzania żywności
39711124 Zamrażarki przemysłowe

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu gastronomicznego: mikser wielofunkcyjny – 1 szt., frytownica – 2 szt., stół chłodniczy 3-drzwiowy – 1 szt., mikser ręczny – 1 szt., szatkownica – 1 szt., aparat do schładzania (z mieszaniem) i zestalania (mrożenia) emulsji spożywczych – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.11 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego:refraktometr, waga, wagosuszarka, pH-metr, mieszadło,łaźnia wodna, dozownik butelkowy, płytki, aparat do hydrolizy, chłodziarko-zamrażarka, szkło laboratoryjne–1 zestaw

Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711124 Zamrażarki przemysłowe
38410000 Przyrządy pomiarowe
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego: refraktometr – 2 szt., waga – 1 szt., wagosuszarka – 1 szt., pH-metr – 1 szt., mieszadło – 1 szt., łaźnia wodna – 1 szt., dozownik butelkowy – 1 szt., płytki – 1 zestaw, aparat do hydrolizy – 1 szt., chłodziarko-zamrażarka – 1 szt., szkło laboratoryjne – 1 zestaw.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.12 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa schładzarko – zamrażarki szokowej, linii technologicznej do gotowania sous-vide, kutra gastronomicznego oraz termopar – 1 zestaw

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39711120 Zamrażarki
39221000 Sprzęt kuchenny
38417000 Termopary

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa schładzarko-zamrażarki szokowej – 1 szt., linii technologicznej do gotowania sous-vide- 1 zestaw, kutra gastronomicznego – 1 szt. oraz termopar – 3 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.13 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa czytnika ELISA – 2 sztuki

Część nr: 14

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa czytnika ELISA – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.14 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury do elektroforezy dwukierunkowej – 1 zestaw

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa aparatury do elektroforezy dwukierunkowej – 1 zestaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.15 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa pletyzmografu – 1 sztuka oraz stacjonarnego laboratorium do badań wysiłkowych klasy naukowej– 1 sztuka

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Nauk o Żywności, ul. Nowoursynowska 159 C, Budynek 32, 02-776 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa pletyzmografu – 1 sztuka oraz stacjonarnego laboratorium do badań wysiłkowych klasy naukowej – 1 sztuka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.16 do niniejszej SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-8276/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyk., który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykaz oświadczeń składanych przez Wyk. w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.Oświadczenia składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. W części IV JEDZ Wykonawca może ograniczyć się jedynie do wypełnienia sekcji α (alfa). Wykonawca może korzystać z narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego JEDZ, w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).2.JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 3.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale IX pkt 5 niniejszej SIWZ.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda, na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów:a.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;c.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku.

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKLUCZA SIĘ:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

— którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 z późn. zm.5) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

— o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

— skarbowe,

— o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

c)wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt b);

d)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628, 1214);

k)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2

l)wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571, 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie 1: 5 000,00 zł

Zadanie 2: 2 100,00 zł

Zadanie 3: 1 100,00 zł

Zadanie 4: 900,00 zł

Zadanie 5: 1 800,00 zł

Zadanie 6: 5 100,00 zł

Zadanie 7: 600,00 zł

Zadanie 8: 3 000,00 zł

Zadanie 9: 700,00 zł

Zadanie 10: 800,00zł

Zadanie 11: 300,00zł

Zadanie 12: 750,00 zł

Zadanie 13: 2 700,00 zł

Zadanie 14: 1 500,00 zł

Zadanie 15: 5 200,00 zł

Zadanie 16: 9 000,00 zł

2. Dopuszczalne formy wadium:

1) w pieniądzu,

2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancje bankowe,

4) gwarancje ubezpieczeniowe,

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL)

— z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.32.2020

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przelewu należy dołączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu.

4. WADIUM W INNEJ FORMIE NIŻ PIENIĄDZ

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Kwota wadium określona została w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12.

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1 należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dotyczy Zadania 1, 3, 6, 8, 15, 16).

2. Obligatoryjne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) w pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego:

Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166

Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 (SWIFT CODE: PKOPPLPW; IBAN: PL)

Z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” Sprawa nr: SZP.250.32.2020

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w: Kwesturze Zamawiającego, ul. Nowoursynowska 166 budynek „Lewa podkówka” u Kwestora.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie

Zamówienia publicznego.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dot. sekcji III.1.3

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty:

Dotyczy Zadań 1-16:

— opisów technicznych, kart katalogowych lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Za wyjątkiem:

Zadania 2 oraz zadania 12, poz. szkło laboratoryjne dla której Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 3, poz. szkło laboratoryjne informacji o producencie oraz modelu lub numerze katalogowym oferowanego produktu (w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona) Jeżeli Zamawiający na podstawie tych informacji nie będzie w stanie zweryfikować, czy oferowany produkt spełnia określone wymagania Zamawiający może żądać od Wykonawcy opisu katalogowego/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia umożliwiającego weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Czas trwania zamówienia lub termin jego wykonania.

Dostawa, wniesienie, uruchomienie oraz przeprowadzenie instruktażu, nastąpi w terminie:

— dla Zadania 1-13, 16: maksymalnie 60 dni od daty zawarcia umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVII SIWZ,

— dla Zadania 14, 15: 30 dni od daty zawarcia umowy

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek 32, sala 57, ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa, Polska.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i będzie dokonane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAM. Z WYK. ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.I.Informacje ogólne.1.Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. między Zam. a Wyk., a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków kom.el. Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków kom. el. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów el.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zam., a Wyk. odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.3.Zam. wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wyk.: Władysław Sadowski (22)5931390, Grzegorz Kushnir tel. (22)5931398, Kinga Zwierz tel. (22)5935591, e-mail: czz@sggw.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu:codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00.4.Wyk. zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dok.el., el. kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Wyk. zobowiązany jest zapoznać się i stosować wytyczne w.w Regulaminów.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do kom. wynosi 150 MB.7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dok. el., oświadczeń lub el. kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ (informacja o kluczu publicznym w postaci linku).II.Sposób komunikowania się Zam. z Wyk. (nie dotyczy składania ofert):1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia kom. pomiędzy Zam.a Wyk. w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wyk. posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).2.Zam może również komunikować się z Wyk za pomocą poczty el., email: czz@sggw.pl.3.Dok. el., oświadczenia lub el. kopie dok. lub oświadczeń składane są przez Wyk za pośrednictwem Formularza do kom. jako załączniki. Zam dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub el. kopii dok. lub oświadczeń za pomocą poczty el., na wskazany w pkt 2 adres email.4.Sposób sporządzenia dok. el., oświadczeń lub el. kopii dok. lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków kom. el. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 1991), a także zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dok., jakich może żądać Zam. od Wyk. w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia zmieniającego powyższe tj. Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/08/2020
25-01-2021 17:58
Marta Ponichter
25-01-2021 18:24
Marta Ponichter