Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.

DI.250.5.2020
2020-12-21
2021-05-07 09:00
2021-05-07 13:00

21/12/2020 S248
I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2020/S 248-616043

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
E-mail: mariola_wisniewska@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225931484
Faks: +48 225931481
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sggw.pl
Adres profilu nabywcy: http://szp.sggw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=468
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych

Numer referencyjny: DI.250.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.

Kompleksowa budowa budynku o powierzchni zabudowy około 8 000 m2, powierzchni użytkowej około 16 500 m2 o ilości kondygnacji:

— 4 kondygnacje nadziemne;

— 1 kondygnacja podziemna.

Funkcja pomieszczeń: laboratoria, dydaktyka i pomieszczenia techniczne. Konstrukcja budynku – żelbetowa. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, sanitarne, deszczowe, centralnego ogrzewania, solary, fotowoltaika, wentylacyjne, klimatyzacyjne, mechaniczne, elektryczne, teletechniczne, LAN, BMS, wewnętrzne i doziemne oraz przyłącze cieplne. Zamówienie obejmuje ukształtowanie i urządzenie terenu oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Opis zamówienia:
Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia (min. 18 miesięcy maks. 22 miesiące) stanowi kryterium oceny ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na co najmniej 20 000 000,00 PLN;

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kompleksowej (pod klucz) budowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy obiektu budowlanego (lub zespołu obiektów budowlanych trwale ze sobą połączonych) przeznaczonego na potrzeby: administracji publicznej lub szkolnictwa wyższego lub oświaty lub nauki lub dydaktyki lub naukowo-badawczego albo laboratoryjnego lub budynku biurowego o kubaturze min.: 25 000 m3 o powierzchni użytkowej min. 5 000 m2 i o wartości brutto wykonanej roboty nie mniejszej niż 25 000 000,00 PLN;

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż dysponują i w trakcie zamówienia dysponować będą, na potrzeby jego prawidłowej realizacji odpowiednio wykwalifikowanymi osobami:

a. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;

b. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

c. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

d. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – która będzie pełnić funkcję kierownika robót;

e. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – która będzie pełnić funkcję kierownika robót.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Budowa obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Pozostałe warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 051-119982
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 1 800 000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020

Załączniki

26-04-2021 12:29
Krzysztof Szwejk
02-06-2021 10:56
Mariola Wiśniewska