Usługi – 535581-2020

    

09/11/2020    S218

Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości

2020/S 218-535581

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Nowoursynowska 166
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-787
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Soboń
E-mail: joanna_sobon@sggw.edu.pl
Tel.: +48 225935565
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sggw.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://szp.sggw.pl/?oid=456
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowę systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM)

Numer referencyjny: SZP.250.30.2020 – BNiPK.250.5.2020

II.1.2)Główny kod CPV

72212443 Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu zarzadzania budżetem (System ZB) oraz rozbudowa systemu-finansowo księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (System ZM).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie A Budowa systemu zarządzania budżetem (zwanego dalej „Systemem ZB”) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych Uczelni.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72212443 Usługi opracowywania oprogramowania do rachunkowości/księgowości

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa systemu zarządzania budżetem (zwanego dalej „Systemem ZB”) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych Uczelni, a także wdrożenie Systemu ZB z usługą wsparcia i świadczeniem usługi Asysty Technicznej.

Usługa ta zostanie zrealizowana poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac analitycznych, programistycznych, wdrożeniowych i szkoleniowych, które w końcowym efekcie pozwolą na wdrożenie Systemu ZB.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zakupu maksymalnie do 500 dodatkowych Roboczogodzin Asysty Technicznej. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania Prawa opcji jedynie w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych oraz wystąpienia uzasadnionej potrzeby zakupu. Zakres oraz procedury odbioru w ramach prawa opcji będą takie same jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa NR POWR.03.05.00-00-Z033/17 z dn. 19.04.2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Projekt jest współfinansowany z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014–2020, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie B – Usługa rozbudowy systemu finansowo-księgowego Uczelni poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (dalej zwanego „Systemem ZM”)

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

72212442 Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów finansowych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa rozbudowy systemu finansowo-księgowego Uczelni poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem (dalej zwanego „Systemem ZM”) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zostanie zrealizowana poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac analitycznych, programistycznych, wdrożeniowych i szkoleniowych, które w końcowym efekcie pozwolą na wdrożenie Systemu ZM.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 28/02/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zakupu maksymalnie do 500 dodatkowych roboczogodzin asysty technicznej. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania Prawa opcji jedynie w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych oraz wystąpienia uzasadnionej potrzeby zakupu. Zakres oraz procedury odbioru w ramach prawa opcji będą takie same jak w zamówieniu podstawowym.

2. Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego systemu Simple ERP pozwalające na osiągnięcie powiązania procesu inwentaryzacji z Systemem ZM, które zostanie realizowane poprzez dostawę niezbędnego oprogramowania oraz kolektorów kodów (4 zestawów do przeprowadzania inwentaryzacji) wraz z ich wdrożeniem.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa NR POWR.03.05.00-00-Z033/17 z dn. 19.04.2018 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”. Projekt jest współfinansowany z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” na lata 2014–2020, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Poziom dofinansowania…

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/12/2020
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/11/2020