Blankiety legitymacji elektronicznej (studenckiej i nauczyciela akademickiego) oraz blankiety identyfikatora pracownika – zamiar udzielenia zamówienia

2021-06-17

Warszawa, 17.06.2021

CI.252.2.2021

OGŁOSZENIE

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 pkt 1 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmian.) prosi o składanie ofert na dostawę:

  • 7000 szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej, w tym 5500 szt. blankietów w zamówieniu podstawowym i 1500 blankietów w zamówieniu opcjonalnym;
  • 1500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, w tym 1000 szt. blankietów w zamówieniu podstawowym i 500 szt. blankietów w zamówieniu opcjonalnym;
  • 1500 szt. blankietów identyfikatora pracownika, w tym 1000 szt. blankietów w zamówieniu podstawowym i 500 szt. w zamówieniu opcjonalnym.

Blankiety muszą być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Złożona oferta winna zawierać wypełnioną Kalkulację cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

O wyborze oferty decydować będzie zgodność zaoferowanych blankietów z Opisem przedmiotu zamówienia i najniższa cena.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć próbkę oferowanych blankietów w ilości 3 sztuk, w celu sprawdzenia spełniania wymagań Zamawiającego, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze.

Oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 16.00 wyłącznie w formie mailowej na adres: monika_prolejko@sggw.edu.pl.

KANCLERZ
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Władysław W. Skarżyński

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia
Kalkulacja cenowa

17-06-2021 14:21
Mateusz Skłodowski
17-06-2021 14:59
Mateusz Skłodowski