Wyniki naboru na stanowisko adiunkta badawczego w dyscyplinie nauki leśne w projekcie DendroSpec finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS-22 (LAP), w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa, w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna.

Termin ogłoszenia /składania dokumentów: 29.11.2022 r. – 09.12.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: TAK

Uzasadnienie:

W dniu 12 grudnia 2022 r. zebrała się Komisja powołana do rozstrzygnięcia naboru, która dokonała weryfikacji złożonych dokumentów oraz na ich podstawie przeprowadziła ocenę osiągnięć badawczych kandydata. Komisja stwierdziła, że Kandydat spełnia wymienione w konkursie warunki. W dniu 20.12.2022 r. Rada Dyscypliny Nauki Leśne pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie Kandydata.

W związku z tym rekomenduje dr inż. Jacka Sagana do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczego w projekcie DendroSpec realizowanym pod kierownictwem dr. hab. inż. Pawła Kozakiewicza prof. SGGW.

20-12-2022 14:30
rszczucinski
05-01-2023 11:32
rszczucinski