Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich w projekcie Sonata Bis

Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich (II stopnia)
w projekcie Sonata Bis 9, pt.: „Wpływ leków, białek mitochondrialnych i biomarkerów miRNA chorób neurodegeneracyjnych na dynamikę i konwersję mitochondriów badanych za pomocą nowych wielofunkcyjnych urządzeń mikroprzepływowych” (nr UMO- 2019/34/E/ST4/00281)

Data ogłoszenia konkursu: 10.08.2022 r.

Termin składania ofert: 10.08.2022 r. – 18.09.2022 r.

Zgodnie z §3 ust.13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki, do udziału w realizacji projektu badawczego, zakwalifikowana została Pani lic. Julia Anchimowicz.

Uzasadnienie:
Do udziału w konkursie zgłosiły się dwie osoby. Po zapoznaniu się z dostarczonymi przez kandydatów dokumentami, komisja stypendialna oceniła w skali punktowej dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów oraz ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Biorąc pod uwagę uzyskaną punktację i przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną, jednogłośnie postanowiono przyznać stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki Pani Julii Anchimowicz.

Kierownik projektu
dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW

26-09-2022 08:43
trusinski