Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS20 realizowanego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytutu Biologii

Wyniki konkursu na stypendium doktoranckie w projekcie NCN OPUS20 „Regulacja temperatury liści i jej rola w warunkowej optymalizacji procesu fotosyntezy oraz powstawania retroaktywnych sygnałów dla śmierci komórki i systemowej nabytej aklimatyzacji
u Arabidopsis.” (nr UMO-2020/39/B/NZ3/02103)

Data ogłoszenia konkursu: 31.07.2021 r.

Termin składania ofert: 27.08.2021 r.

Zgodnie z §3 ust.13 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (zał. do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.) informuję, że w ramach konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki, do udziału w realizacji projektu badawczego, zakwalifikowani zostali Pan Muhammad Kamran i Pani Roshanak Zarringhalami.

Uzasadnienie:

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 osób. Po zapoznaniu się z dostarczonymi przez kandydatów dokumentami, komisja stypendialna stwierdziła, iż wymogi formalne konkursu spełniają tylko cztery osoby. Po przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja oceniła w skali punktowej dotychczasowy dorobek tych naukowy kandydatów oraz ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Biorąc pod uwagę uzyskaną punktację i przeprowadzona rozmowę kwalifikacyjną, jednogłośnie postanowiono przyznać stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki Panu Muhammad Kamran i Pani Roshanak Zarringhalami.

02-09-2021 11:28
trusinski