Wyniki konkursu na stanowisko Stypendysty (-tki)/Doktoranta (-tki) w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka

Protokół z postępowania rekrutacyjnego

 

W związku z przyznaniem finansowania projektu badawczego pt.: „Rola bakterii fermentacji mlekowej pochodzących z żywności w neuroprotekcji poprzez utrzymanie homeostazy dolnego odcinka przewodu pokarmowego człowieka”, w konkursie PRELUDIUM BIS3, zgodnie z decyzją Dyrektora NCN nr DEC-2021/43/)/NZ9/02468, dnia 23/08-2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia osoby / kandydata na doktoranta – stypendystę, który będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej od października 2022r., w składzie:

  • dr hab. Dorota Zielińska – przewodnicząca komisji
  • dr inż. Katarzyna Neffe-Skocińska – sekretarz komisji
  • dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska – członek komisji

 

Komisja Rekrutacyjna zapoznała się z dokumentacją 5 kandydatów, którzy nadesłali dokumenty na konkurs (Załącznik 1 do protokołu) i przeprowadziła ocenę. Komisja oceniała kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):

3 pkt bardzo dobre;
2 pkt dobre;
1 pkt słabe;
0 pkt brak kompetencji.

▪ dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):

4 pkt wyróżniający;
3 pkt bardzo dobry;
2 pkt dobry;
1 pkt słaby;
0 pkt brak dorobku naukowego.

 

W wyniku dyskusji przydzielono punkty i przygotowano listę rankingową (załącznik 2 do protokołu). Największą liczbę punktów zdobyła mgr Wioletta Zuzanna Mosiej, która została wybrana na stanowisko Doktorant / Stypendysta do realizacji w/w Projektu.

01-09-2022 10:26
aorzechowska
06-09-2022 10:30
aorzechowska