Wyniki konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 09.09.2021.

Termin składania dokumentów: 09.10.21. – 08.11.2021.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. inż. Paweł Ogrodnik

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23.11.21 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że dr hab. inż. Paweł Ogrodnik spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW paragraf 89, pkt 2. i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof dr hab. inż. Eugeniusz Koda

11-02-2022 11:15
wkos