Wyniki konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INFORMACJA o wynikach konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego w SPNJO

Data ogłoszenia konkursu 09.12.2021r
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów 22.01.2022.
Termin rozstrzygnięcia konkursu 28.01.2022
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2
Uzasadnienie:
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji kandydatów do zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego pozytywnie zaopiniowała kandydaturę 2 osób: mgr Magdaleny Cholewy, mgr Julii Zarajczyk. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatki spełniają wszystkie wymogi formalne i w głosowaniu jawnym jednomyślnie zarekomendowała w/w osoby do zatrudnienia na stanowisku lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

23-02-2022 10:44
Krzysztof Szwejk