Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt (asystent INZ 2)

 

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (asystent INZ 2)

w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt

 

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

 

Data ogłoszenia: 15 lipca 2021 r.

Termin składania dokumentów:  16 sierpnia- 29 sierpnia 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Magdalena Perlińska-Teresiak

Uzasadnienie:

2 września 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr hab. Wiesław Świderek- kierownik katedry,  prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka,  dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW, dr inż. Jan Slósarz.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt wpłynęły dokumenty 4 kandydatów. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa stwierdziła, że tylko jeden kandydat spełnia wymagania konkursowe na aplikowane stanowisko- mgr Magdalena Perlińska-Teresiak. Zgłoszenia pozostałych 3 kandydatów zostały odrzucone ze względów formalnych. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pani mgr Magdaleny Perlińskiej-Teresiak pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie mgr Magdaleny Perlińskiej-Teresiak na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

10-09-2021 09:58
aserwatka