Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Lądowej w katedrze Hydrotechniki Technologii i Organizacji Robót, w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 07.04.2022.

Termin składania dokumentów: 05.05.2022. – 19.05.2022.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Jan Kowalski

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 25.05.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że dr inż. Jan Kowalski spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 4 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

09-06-2022 14:20
wkos