Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie gospodarka przestrzenna

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie gospodarka przestrzenna
w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 20.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 20.06.2022 r. – 04.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: 1

Uzasadnienie

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 6.07.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatki stwierdziła, że mgr inż. Gabriela Kazanowska spełnia wymagania podane w ogłoszeniu konkursowym oraz wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW
§ 89 pkt 4 i zarekomendowała Kandydatkę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

13-07-2022 12:06
ugudanowska