Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

 

Data ogłoszenia: 31 grudnia 2021 r.

Termin składania dokumentów:  31 stycznia 2022 r.- 13 lutego 2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Aleksandra Haska

Uzasadnienie:

14 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr hab. Wiesław Świderek – kierownik katedry,  prof. dr hab. Justyna Więcek, dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt wpłynęły aplikacje 2 osób. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa stwierdziła, że w pełni wymagania konkursowe na aplikowane stanowisko spełnia jeden kandydat – dr Aleksandra Haska. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne pani dr Aleksandry Haska pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, a za jej kandydaturą dodatkowo przemawia posiadanie stopnia doktora, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym z przedmiotów: „genetyka populacji i metody hodowlane” oraz „bioróżnorodność”.

W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie dr Aleksandry Haska na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

15-02-2022 13:02
aserwatka