Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii INoŻ

Data ogłoszenia konkursu: 30.06.2021 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 02.08-05.09.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.09.2021 r.
Liczba zgłoszeń: 1

Uzasadnienie:

Komisja powołana przez JM Rektora SGGW do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie w Katedrze Chemii w składzie:

  1. prof. dr hab. Mirosław Słowiński – przewodniczący Komisji
  2. dr hab. Anna Berthold-Pluta – członek Komisji
  3. dr hab. Agata Górska, prof. SGGW – członek Komisji

na posiedzeniu w dniu 06.09.2021 r. stwierdziła, że w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta Pana mgr inż. Bartłomieja Zieniuka.

Dokumenty złożone przez Pana Bartłomieja Zieniuka są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydat spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie mgr inż. Bartłomieja Zieniuka na zasadach umowy o pracę na w/w stanowisku na czas nieokreślony.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ prof. dr hab. Mirosław Słowiński

07-09-2021 09:12
ajackowska
07-09-2021 09:16
ajackowska