Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt

Informacja o wynikach konkursu

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt

(w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668)

Data ogłoszenia: 13 sierpnia 2021 r.

Termin składania dokumentów:  16 września- 26 września 2021 r.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Arkadiusz Matuszewski

Uzasadnienie:

1 października 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW– przewodniczący, dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW- kierownik katedry,  dr hab. Kamila Puppel, prof. SGGW,  dr hab. Tomasz Niemiec, prof. SGGW.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt wpłynęły dokumenty 4 kandydatów. Na podstawie analizy przesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wybrała najlepszego kandydata: mgr. Arkadiusza Matuszewskiego. Komisja pozytywnie zweryfikowała kompetencje naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pana mgr. Arkadiusza Matuszewskiego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursowym. W związku z powyższym komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie mgr. Arkadiusza Matuszewskiego na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze 1 etatu w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW

05-10-2021 12:36
aserwatka
09-11-2021 12:13
aserwatka