Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Finansów .

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Finansów .

Data ogłoszenia konkursu: 15.12.2021 r.

Termin składania dokumentów: 15.12.2021 -15.01.2021

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Robert Parzonko 

Uzasadnienie:

W dniu 17.01.2022 r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Finansów, w Instytucie Ekonomii i Finansów. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez kandydata stwierdziła, że Pan dr Robert Parzonko, spełnia kryteria formalne zawarte w ogłoszeniu.

W dniu 17.01.2022 Komisja zaprosiła na rozmowę kwalifikacyjną dr Roberta Parzonko. Dokumenty złożone przez kandydata są kompletne i spełniają wymagania stawiane w ogłoszonym konkursie oraz wymogi stawiane przy zatrudnieniu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego, wymienione w Statucie SGGW w Warszawie. W związku z tym Komisja Rekrutacyjna wnioskuje o zatrudnienie dr  Roberta Parzonko na w/w stanowisku na umowę o pracę, na okres 1 roku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

/-/ Dr hab. Mariusz Hamulczuk

02-02-2022 12:11
Maria Pluta