Wyniki konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego, zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych w zakresie: zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

Data ogłoszenia konkursu: 09.12.2021.

Termin składania dokumentów:07.01.2022. – 20.01.2022.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr Joanna Andrzejak

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 25.01.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatów stwierdziła, że mgr Joanna Andrzejak spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 4 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof dr hab. inż. Eugeniusz Koda

11-02-2022 11:55
wkos