Wyniki konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, grafika inżynierska oraz projektowanie w budownictwie i architekturze

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie: grafika inżynierska oraz projektowanie w budownictwie i architekturze

Data ogłoszenia konkursu: 04.11.2021 r.

Termin składania dokumentów: 06.12.2021. – 19.12.2021.

Liczba zgłoszeń: 5

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. arch. Polina Vietrova

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 20.12.2021r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatów stwierdziła, że mgr inż. arch. Polina Vietrova spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 4 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof dr hab. inż. Eugeniusz Koda

11-02-2022 12:26
wkos