Wyniki konkursu na stanowisko asystent/adiunkt w Instytucie Inżynierii Lądowej, w katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, w zakresie: mechanika budowli i konstrukcje budowlane

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta/adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 15.02.2022r.

Termin składania dokumentów: 15.03.2022. – 29.03.2022.

Liczba zgłoszeń: 3

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Tomasz Wierzbicki

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 30.03.2022 r.  po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że dr inż. Tomasz Wierzbicki spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 3 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

21-04-2022 15:31
wkos