Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej w zakresie projektowanie architektoniczno – budowlane

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 06.07.2022.

Termin składania dokumentów: 05.08.2022. – 19.08.2022.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Anna Stefańska

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 23.08.2022r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatki stwierdziła, że dr inż. Anna Stefańska spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 3 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

11-10-2022 14:34
wkos