Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie wentylacje i klimatyzacja w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie wentylacje i klimatyzacja w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 09.12.2021 r.

Termin składania dokumentów: 07.01.2022 r. – 20.01.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

Uzasadnienie

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26.01.2021 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatki oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią komisji za referat naukowy wygłoszony w Katedrze Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej, w której ubiega się o zatrudnienie  stwierdziła, że dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm,) i w Statucie SGGW § 89 pkt 3 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak

11-02-2022 12:28
ugudanowska