Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie przyrodnicze podstawy projektowania krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 20.05.2022 r.

Termin składania dokumentów: 20.06.2022 r. – 04.07.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 6.07.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatki oraz po zapoznaniu się z opinią komisji za referat naukowy wygłoszony w Katedrze Architektury Krajobrazu, w której ubiegała się o zatrudnienie  stwierdziła, że Kandydatka, pomimo iż spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm,) i w Statucie SGGW § 89 pkt 3, to jednak nie spełnia istotnych wymagań podanych w ogłoszeniu konkursowym, w związku z tym nie zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

13-07-2022 12:00
ugudanowska