Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie hydraulika w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 09.12.2021 r.
Termin składania dokumentów: 07.01.2022 r. – 20.01.2022 r.
Liczba zgłoszeń: 3
Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr  inż. Ewelina Szałkiewicz
Uzasadnienie
Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 26.01.2021 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatów stwierdziła, że jedynie dr inż. Ewelina Szałkiewicz spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm,) i w Statucie SGGW § 89 pkt 3. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z pozytywną opinią komisji za referat naukowy wygłoszony w Katedrze Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej, w której ubiega się o zatrudnienie zarekomendowała dr inż. Ewelinę Szałkiewicz do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż.

11-02-2022 13:08
ugudanowska