Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej, w zakresie automatyki

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 25.04.2022 r.

Termin składania dokumentów: 26.05.2022 r. – 09.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Volodymyr Reshetiuk

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 22.06.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że dr inż. Volodymyr Reshetiuk spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 3 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: dr hab. inż. Tomasz Nurek, prof. SGGW

29-06-2022 14:07
pgrzegrzolka