Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Wyniki konkursu na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego

Data ogłoszenia konkursu: 24.10.2022 r.

Termin składania dokumentów: 01.12.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Uzasadnienie:

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez w/w osoby stwierdza, że Pani dr inż. Magdalena Święcicka spełnia kryteria formalne i merytoryczne, zawarte w ogłoszeniu.

Dokumenty złożone przez ww. Kandydatkę są kompletne i spełniają wymagania stawiane kandydatom, zawarte w ogłoszeniu konkursowym na zatrudnienie na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego. Komisja stwierdza, że Kandydatka spełnia wymagania formalne i merytoryczne konkursu. W związku z tym Komisja wnioskuje o zatrudnienie
dr inż. Magdaleny Święcickiej na w/w stanowisku na umowę o pracę, na czas nieokreślony.

07-12-2022 08:53
trusinski