Wyniki konkursu – asystent badawczo-dydaktyczny w zakresie fitosocjologii i geobotaniki w Instytucie Inżynierii Środowiska

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 10.11.2022.

Termin składania dokumentów: 10.11.2022. – 08.12.2022.

Liczba zgłoszeń: 1

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: mgr inż. Piotr Archiciński

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 12.12.2022. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że mgr inż. Piotr Archicinski spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 4 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak

05-01-2023 11:24
wkos