Wynik konkursu na stanowisko asystenta lub adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej, w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, w zakresie mechaniki budowli

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta lub adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu:02.11.2022 r.

Termin składania dokumentów: 14.12.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 2

Nie ma Kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 21.12.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydatów stwierdziła, że obydwaj Kandydaci nie spełniają wymogów określonych w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt3,4 i nie zarekomendowała żadnego z Kandydatów do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

21-12-2022 16:14
wkos