Wynik konkursu na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa

INFORMACJA o wyniku konkursu w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w dziedzinie nauk rolniczych, (1 etat) w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 15.07.2021 r.

Termin składania dokumentów: 16.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 6.09.2021 r.

Ilość kandydatów: 1

Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia:

dr Grzegorz Koczan

Uzasadnienie: Komisja zapoznała się z dokumentami kandydata pod kątem spełnienia przez niego wymogów statutowych stawianych asystentowi badawczo-dydaktycznemu.

Po merytorycznym zapoznaniu się z dokumentacją przesłaną przez Pana dr Grzegorza Marcina Koczana, stwierdzono, że Kandydat spełnia wszystkie wymagania formalne określone w Statucie SGGW. Pan dr Grzegorz Marcin Koczan posiada znaczący dorobek naukowy w postaci 13 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych (w tym indeksowanych w bazie Web of Science – 7 publikacji), w 6 publikacjach jest głównym autorem.

Na podstawie merytorycznego zapoznania się z przesłaną dokumentacją, Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendowaniu Pana dr. Grzegorza Marcina Koczana do zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechanicznej Obróbki Drewna. Stanowisko Komisji było uzasadnione wnioskami płynącymi z analizy charakteru i efektów dotychczasowej aktywności badawczej Kandydata.

 

29-10-2021 10:46
Krzysztof Szwejk