Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej, w katedrze Rewitalizacji i Architektury w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistyki

Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Lądowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 07.04.2022.

Termin składania dokumentów: 05.05.2022 – 19.05.2022

Liczba zgłoszeń: 2

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr inż. Aleksandra Nowysz

Uzasadnienie:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24.05.2022 r. po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji osobowej Kandydata stwierdziła, że dr inż. Aleksandra Nowysz spełnia wymogi określone w warunkach konkursu oraz w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i w Statucie SGGW § 89, pkt 3 i zarekomendowała do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda

09-06-2022 14:01
wkos