Visiting professor w ramach projektu KATAMARAN POlish-KAZakh International Joint Master in Environmental Engineering, “Modern engineering in water management”

Szukamy specjalisty z zakresu: Ecosystem services, climate change and consequences

 

Do przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń dla studentów II stopnia studiów w okresie 27.02.2023 – 30.06.2023 z przedmiotów;

 

Climate change and consequences  – przedmiot specjalizacyjny – 30 h

Ecosystem services  – przedmiot fakultatywny – 30h

 

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie,

 

Główne cele projektu

 

Ogólnym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Kazachstanu i Polski w zakresie edukacji i nauki w dziedzinie inżynierii i gospodarki wodnej. W sytuacji postępujących zmian klimatu, absolwenci mając wiedzę związaną z problematyką wody w krajobrazie rolniczym i obszarów chronionych (Polska) jak i na terenach z wysychającymi zbiornikami (Kazachstan), stają się poszukiwanymi ekspertami w całej Europie. Szczegółowe cele obejmują: 1) pogłębienie wiedzy o integralnym podejściu w gospodarowaniu wodą w dobie zagrożeń środowiska zmianami klimatu, 2) wymianę doświadczeń obu krajów w tej dziedzinie poprzez kształcenie studentów II stopnia 3) podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych i studentów. Cele projektu określono na podstawie kompleksowej analizy sytuacji dotyczącej wymagań rynku pracy, strategii edukacyjnych Ministerstwa Polski i Strategii SGGW 2020, potrzeb edukacyjnych wyrażanych przez studentów oraz zainteresowania nimi partnera projektu.

 

Opis zadania projektu:

 

Prowadzenie zajęć zarówno w formie tradycyjnej jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tematyka zajęć prowadzonych przez profesorów wizytujących będzie bezpośrednio związana z doświadczeniem naukowym i dydaktycznym profesora wizytującego, zarazem mieszcząc się w programie studiów.

In particular, the program of both subjects is required to include references to the situation of water deficit and water management. These topics should be shown in a view of climate change and its consequences and with reference to ecosystem services as a soft method of water management in the event of water shortages, referring to the problems occurring in all the world. During the classes, the following issues should be taken into account:

Climate change and consequences:

  • The climate change system as one of the planet Earth internal systems. Interdependence, interaction, and co-operation of all systems within the planet Earth as a tool making the planet Earth existence as reality.
  • The climate change system as a maker, provider, holder and guardian of the living conditions within the Biosphere of the planet Earth. Analysis of the Nature from requisitely holistic systemic viewpoint which opening new horizons for better tomorrow of humanity.
  • Climate change and consequences, phenomenon, and theories related to modelling processes.
  • Theoretical concepts supported with climate change models.
  • Climate Change-Evidence, Causes, and Consequences, Climate Change and Land, Soil Degradation.

Ecosystem services:

  • The course should be design to provide students with broad interdisciplinary knowledge of (1) to improve understanding of the dynamics, benefits and social and economic values of ecosystem services, (2) to provide insight in the consequences of policies and management for ecosystem services with special attention on sustainability issues, (3) to integrate the fragmented knowledge on ecosystem services, synergies and trade-offs, currently found in a wide field of specialist disciplines and journals. (4) to support and promote a dialogue between science and policy, providing empirical evidence to decision makers in the field of ecosystem services assessment and valuation and support its mainstreaming into economic and land-use management policies.
  • The course should include interdisciplinary research as developed under the approaches of, for example, urban forestry, arboriculture, urban greening, urban ecology, urban health, urban agriculture, urban horticulture, urban silviculture, and community forestry.

 

Obowiązki:

 

Wymagane umiejętności i doświadczenia:

tytuł profesora lub profesora uczelni

przeprowadzi co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Szczegóły aplikacji:

Ostateczny termin składania dokumentów: 26 lutego 2023

Wymagane dokumenty konkursowe: CV, list motywacyjny, kandydat powinien złożyć: oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego, uwierzytelnioną kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu naukowego profesora lub zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, najważniejsze osiągnięcia naukowe, w tym również listę ostatnich publikacji należy przesłać na adres:

Czas trwania: 27.02.2023 – 30.06.2023

Wynagrodzenie; Zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Rektora SGGW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za godzinę prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych w formie umów cywilno-prawnych przez osoby nie będące pracownikami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudnionymi na stanowisku nauczyciela akademickiego odnoszącym się do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 64 Rektora SGGW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjmowania profesorów wizytujących.

 

Stawka dla osoby z tytułem profesora zgodnie z zarządzeniem 55/2019 wynosi 116 zł za godzinę, stawka dla profesora wizytującego jest trzykrotnie wyższa, co wynika z zarządzenia 64/2019, co daje 348 zł za przeprowadzenie jednej godziny zajęć. Profesor wizytujący jest zobligowany do przeprowadzenia 60 godzi zajęć co daje w sumie 20880 zł.

Kontakt: Zapytania można kierować do jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl

 

Dodatkowe informacje:

Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

  1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
  2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

07-02-2023 09:12
Krzysztof Szwejk