Praca/Stypendium doktoranckie

Doktorant 1

Wymagania:

  • tytuł magistra biotechnologii, chemii, biologii lub pokrewnych,
  • Kwalifikacja do szkoły doktorskiej SGGW (szczegóły rekrutacji: https://www.sggw.edu.pl/pl/home/nauka/szkoła-doktorska/rekrutacja/) –to nastąpi po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do projektu
  • Doświadczenie w pracy z zakresu bioinformatyki, środowisko Linux, praktyczna znajomość programowania
  • Znajomość biologii molekularnej i analizy danych NGS (transkryptomika, miRNA)
  • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), która pozwala na swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
  • Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr inż. Magdalena Pawełkowicz – Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych.

Do obowiązków stypendysty należeć będzie m.in.: analiza bioinformatyczna danych NGS (miRNA i RNA-seq) oraz ich weryfikacja, identyfikacja cząsteczek docelowych miRNA i ich adnotacja, integracja danych, weryfikacja analizy bioinformatycznej metodą qPCR, analiza statystyczna uzyskanych wyników, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, aktywna promocja projektu i uzyskanych wyników, przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zostać ukończony ze stopniem doktora w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Konkurs NCN typ: OPUS 19 NZ9

Termin składania ofert: 01 sierpnia 2021, 00:00

Forma składania ofert: email: magdalena_pawelkowicz@sggw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: miesięczne stypendium doktoranckie OPUS 19: 3500 zł / miesiąc

Data rozpoczęcia prac: 1 października 2021

Czas trwania: 30 czerwca 2025

Dodatkowe informacje:

KANDYDATÓW PROSIMY O PRZESYŁANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES E-MAIL: magdalena_pawelkowicz@sggw.edu.pl

1) życiorys (zawierający: dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego kształcenia i praktyki laboratoryjnej),

2) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego mgr

3) wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do publikacji, dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty);

4) dokumenty poświadczające znajomość języka angielskiego

Zgłoszenia kandydatów będą oceniane zgodnie z ust. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf), dotyczy konkursów OPUS 19.

Rekrutacja jest procesem dwuetapowym i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

W przypadku zakwalifikowania się do projektu na stanowisko doktoranta kandydat będzie musiał dopełnić formalności zgodnie z wymogami szkoły doktorskiej: https://www.sggw.edu.pl/home/science /szkoła-doktorska/rekrutacja/.

W ramach naboru do szkoły doktorskiej dokumenty należy przesłać w terminie od 23 sierpnia do 3 września 2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

21-07-2021 08:17
trusinski