Starszy specjalista – Inspektor ds. ochrony radiologicznej w Centrum Medycyny Translacyjnej

Starszy specjalista – INSPEKTOR DS. OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Jednostka: Centrum Medycyny Translacyjnej szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  ul. Nowoursynowska 100; 02-797 Warszawa
Wymiar etatu: ½- 1 etatu
Ilość etatów: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Pracując na tym stanowisku, będziesz odpowiadać za:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych , w tym m.in.

 • nadzór nad sprawnością techniczną aparatury radiologicznej będącej na wyposażeniu Instytutu,
  · przeprowadzanie kontrolnych pomiarów dozymetrycznych w miejscach pracy ze źródłami promieniowania,
  · prowadzenie ewidencji posiadanych zezwoleń na prowadzenie prac ze źródłami promieniowania jonizującego oraz aneksów do zezwoleń, a także okresowych badań lekarskich,
  · nadzór nad właściwym wyposażeniem CMT w sprzęt dozymetryczny i ochronny,
  · sprawdzanie obowiązujących procedur, tworzenie procedur, aktualizacja procedur,
  · współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

Aplikuj do nas, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe,
 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
 • znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole i zdolności interpersonalne,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • dokładność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania

 

Decydując się na pracę z nami zyskasz:
• Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
• Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
• Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
• Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
• Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
• Paczki na święta dla dzieci
• Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 14.12.2021 r. na adres cmt@sggw.edu.pl
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.
Klauzula informacyjna:
Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
• W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
• W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

07-12-2021 11:38
Krzysztof Szwejk