Stanowisko stypendysty w Instytucie Nauk Ogrodniczych dotyczy projektu NCN POLONEZ BIS-1 nr: UMO2021/43/P/NZ9/03267 zatytułowanego „Poznanie molekularnych i ekologicznych interakcji pomiędzy wirusami i  szpecielami” kierowanego przez dr Tobiasza Druciarka.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych
Nazwa stanowiska: stypendysta/student/doktorant

Wymagania:

1. Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych i laboratoryjnych z roztoczami roślin.
2. Dobra organizacja pracy i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań. Kreatywność i umiejętność
rozwiązywania problemów. Komunikatywność, bezkonfliktowość, elastyczność i dyspozycyjność.
3. Biegłość w języku polskim i angielskim.
4. Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej w zakresie tematyki realizowanej w ramach projektu.
5. Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych.

Opis zadań:

1. Pomoc w pozyskiwaniu roślinnego materiału badawczego.
2. Wstępne przygotowanie materiału akarologicznego do analiz morfologicznych i molekularnych.
3. Detekcja wirusów roślin z wykorzystaniem techniki RT-PCR i RT-qPCR.
4. Analiza morfologiczna i molekularna roztoczy, detekcja wirusów (izolacja DNA/RNA, amplifikacja DNA,
qPCR, sekwencjonowanie i bioinformatyczna analiza wyników).

Typ konkursu NCN: POLONEZ – NZ

Termin składania ofert: 26 października 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
DATA ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE: 01.11.2022.
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM: 2 000 PLN/miesiąc.
CZAS TRWANIA STYPENDIUM: do 22 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

FORMA SKŁADANIA APLIKACJI: wiadomość e-mail przesłana na adres: tobiasz_druciarek@sggw.edu.pl
zawierająca trzy załączniki:
1. Zgłoszenie kandydata do konkursu (list motywacyjny zawierający uzasadnienie zamiaru podjęcia zadań w
ramach projektu).
2. CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz zainteresowania kandydata.
3. Dane kontaktowe do 1-2 wcześniejszych przełożonych.

Stanowisko stypendysty w Instytucie Nauk Ogrodniczych dotyczy projektu NCN POLONEZ BIS-1 nr: UMO2021/43/P/NZ9/03267 zatytułowanego „Poznanie molekularnych i ekologicznych interakcji pomiędzy wirusami i
szpecielami” kierowanego przez dr Tobiasza Druciarka.

Proszę o zamieszczenie i podpisanie w składanych dokumentach następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L
119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art.
221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do
korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb aktualnej rekrutacji.

19-10-2022 13:38
zrusinowski