Stanowisko Student – stypendysta w ramach projektu OPUS 13 pt. „ Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku

Szukamy kandydata na stanowisko Student – stypendysta w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Stanowisko jest w całości finansowane z grantu NCN – OPUS13, który realizowany jest pod kierownictwem dr hab. Jarosława Chormańskiego, prof. SGGW.

Opis zadań:

 • udział w pozyskaniu i opracowaniu fotogrametrycznych obrazów niskiego pułapu
 • udział w wykonaniu pomiarów referencyjnych zobrazowań hiperspektralnych
 • wykonanie teledetekcyjnych klasyfikacji lotniczych danych hiperspektralnych i LiDAR pozyskanych z pokładu samolotów załogowych i statków bezzałogowych
 • wykonanie oceny jakości teledetekcyjnych klasyfikacji danych hiperspektralnych i LiDAR
 • wykonanie przeglądu literatury z zakresu tematyki badawczej
 • udział w opracowaniu publikacji naukowych

Wymagane umiejętności i doświadczenia:

 • ukończenie studiów inżynierskich w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
 • magistrant, uczestnik studiów II stopnia
 • posiadane doświadczenie w analizie danych multispektralnych lub hiperspektralnych w tym klasyfikacji nadzorowanej, interpretacji i opracowaniu wyników tych klasyfikacji,
 • posiadane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów GNSS,
 • posiadane doświadczenie w analizie lotniczych danych RGB
 • zaawansowana znajomość oprogramowania z dziedziny fotogrametrii, teledetekcji i GIS, w tym szczególnie QGIS, ArcGIS, Agisoft Photoscan, opcjonalnie Erdas Imagine lub Envi
 • co najmniej podstawowa znajomość języka Python lub R
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się literaturą naukową oraz komunikację z członkami zespołu
 • mile widziana udokumentowana prezentacja na konferencji naukowej

Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny;
 • Życiorys naukowy (CV);
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie z uczelni o obronie dyplomowej
 • Lista dotychczasowych publikacji lub innych osiągnięć naukowych;
 • Opinia promotora pracy inżynierskiej lub aktualnego opiekuna naukowego;
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (jeśli posiada);
 • Inne dokumenty dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie

 

Ostateczny termin składania dokumentów: 25 marca 2022

Ww. dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl lub osobiście u dr hab. Jarosława Chormańskiego, prof. SGGW

 

Warunki zatrudnienia:

 • Wynagrodzenie w formie stypendium po podpisaniu umowy
 • Okres pracy w projekcie: od 15.04.2022 do 18.02.2023 z ewentualną możliwością przedłużenia.
 • Warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie i wypłaty stypendium jest posiadanie statusu studenta przez pełen okres trwania umowy

Dodatkowe informacje:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 marca 2022 r.

 

Wybór Stypendysty odbędzie się w dwu etapach: Pierwszy etap – trzyosobowa Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny dokumentów. Na podstawie tej analizy wybrane zostaną osoby, które przejdą do drugiego etapu konkursu. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne Komisji z wybranymi Kandydatami. Na podstawie wyników drugiego etapu zostanie wybrany Stypendysta.

Stypendium może zostać przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania. Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, dziekańskim itp.

Kontakt: Zapytania można kierować do dr hab. Jarosław Chormańskiego, prof. SGGW

 

Zasady konkursu określa Uchwała nr 96/2016 z dnia 17.10.2016 Rady Narodowego Centrum Nauki.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016.pdf

 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

09-03-2022 14:36
Krzysztof Szwejk